Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
  úterý 8.00 - 11.30 12:30 – 13:30
  středa 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
  čtvrtek 8.00 - 11.30 12:30 – 13:30
  pátek 8.00 - 11.00 12:00 – 13:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 582 302 311
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městský úřad Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 798 27  Němčice nad Hanou.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
úterý 8.00 - 11.30 12:30 – 13:30
středa 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
čtvrtek 8.00 - 11.30 12:30 – 13:30
pátek 8.00 - 11.00 12:00 – 13:00

Telefonické podání: pevná linka - 582 302 311
Poštou na adresu Městský úřad Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 798 27  Němčice nad Hanou
Elektronicky na e-mail:  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: udbb4fb
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na městském úřadě
 • Poštou na adresu Městský úřad Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 798 27  Němčice nad Hanou
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a  bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • zastupitelstvo města - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a  napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o  poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací:

Náklady na 1 pracovníka připravující informaci 1. hodina a každá další započatá hodina - 184,- Kč

 • Kopírování  A4  jednostranně  4,- Kč, oboustranně   5,- Kč
 • Kopírování  A3  jednostranně  6,- Kč, oboustranně   8,- Kč
 • Poštovné dle sazebníku České pošty
 • Jiné náklady vzniklé se získáváním informací

V souvislosti s poskytováním informací je povinný subjekt oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt  může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Žadatel bude na výši nákladů upozorněn písemně před podáním informací. Tuto úhradu  je žadatel povinen zaplatit  před poskytnutím informace.  

Přehled podaných žádostí

Výroční zprávy o poskytnutí informací

Výroční zprávy města Němčice nad Hanou o poskytnutí informací za příslušný kalendářní rok, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Formuláře:

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 24.10.2020 17:07